deadline 31 maart 2021

De leden van de werkgroep Waardering woningsprinklerinstallaties hebben vanaf najaar 2019 gewerkt aan de ‘Publicatie waardering woningsprinklerinstallaties’.

Het hoofddoel van de publicatie is het creëren van meer duidelijkheid over de rol van woningsprinklerinstallaties binnen brandveiligheid. Dit document bevat een overzicht van mogelijke functies en compenserende maatregelen van woningsprinklerinstallaties.
Een ander doel van dit document is het creëren van meer bewustwording bij ontwikkelaars en eigenaren van woningen, wanneer het gaat over het verbeteren van brandveiligheid met woningsprinklers. Men kan zich bewust beperken tot het voldoen aan het wettelijke minimumniveau, maar men kan ook bewust een hoger brandveiligheidsniveau nastreven. In dit document wordt de term waardering gebruikt om het veiligheidsniveau te duiden en gelijkwaardigheid wanneer het gaat om een alternatieve invulling van een functionele eis uit het Bouwbesluit 2012.

De werkgroep biedt de conceptversie Waardering woningsprinklerinstallaties ter beoordeling aan geïnteresseerden en belanghebbenden en zijn benieuwd naar uw mening, commentaar en suggesties.
Daarvoor kan het het commentaarformulier gebruikt worden.

Graag ontvangen wij commentaar en suggesties op uiterlijk 31 maart 2021 via het commentaarformulier op sprinkler@brandveiligwonen.org