Disclaimer en Privacy Statement

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie.

Op deze website van Verenigde Woningsprinkler Installateurs (VWI) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Verenigde Woningsprinkler Installateurs (VWI) heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. VWI staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VWI aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. VWI wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. VWI garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Copyright

Verenigde Woningsprinkler Installateurs (VWI), respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VWI, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De bezoeker is ten aanzien van de VWI website slechts bevoegd de website en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VWI, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Verenigde Woningsprinkler Installateurs VWI website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.

Privacy statement

Verenigde Woningsprinkler Installateurs (VWI) acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat wij:

1. duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
2. onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
3. u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
4. passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
5. uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verenigde Woningsprinkler Installateurs (VWI) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Leden
Wij hebben van diverse personen van onze leden de naam, het e-mailadres, het postadres en de betreffende organisatie opgeslagen. Dit hebben wij gedaan om informatie voor ondernemers, uitnodigingen voor vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen te kunnen sturen. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd, bewaren wij deze persoonsgegevens op grond van administratieve en fiscale eisen.

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, projecten, producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mailbericht stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mailbericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze alleen na schriftelijke toestemming.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals Google Analytics.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor het verbeteren van andere Google diensten en services. De verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt binnen andere Google diensten voor analyse doeleinden. Meer leest u bij het privacybeleid van Google.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies
U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website optimaal kunt benutten.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Verenigde Woningsprinkler Installateurs (VWI) van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op via het mailadres: sprinkler@brandveiligwonen.org

Cookies

Zodra iemand deze website bezoekt, wordt er een cookie opgeslagen op zijn computer. Deze cookie wordt uitsluitend gebruikt als een ‘vingerafdruk’ via welke wij in de gaten kunnen houden hoe deze site wordt bezocht en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon. Internet browsers bieden doorgaans aan gebruikers de mogelijkheid om Cookies te accepteren of te weigeren. Voor informatie over hoe een gebruiker dit kan instellen, verwijzen wij naar het referentie materiaal van de betreffende software leverancier.

 

Wij verzamelen en bewaren van onze bezoekers de volgende gegevens:

  • gegevens zoals hierboven genoemd, verzameld door Google Analytics
  • het type browser en het operating systeem dat de bezoeker gebruikt
  • de top level domeinnaam (.nl, .com, .org, .gov etc.) van de bezoeker
  • het internet adres van de verwijzende site (bv. de hiervoor door de bezoeker bezochte site)
  • het ip-adres van de server van de bezoeker (een ip-adres is een nummer dat uniek is voor de machine via welke een bezoeker verbonden is met het internet: dit is meestal een van de machines van de Internet Service Provider waar de gebruiker abonnee is)

Aanvullend hierop kunnen via het content management systeem dat wij gebruiken de volgende gegevens worden verzameld:

  • de datum en tijd van een bezoek door elke individuele bezoeker
  • het internet adres van de bezochte pagina’s en de bestanden die zijn gedownload
  • deze gegevens worden alleen van geregistreerde bezoekers verzameld, zodra zij zich als zodanig hebben aangemeld.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De gegevens die wij verzamelen, worden door ons UITSLUITEND gebruikt voor statistische analyses systeembeheer en het verbeteren van de inhoud van de website.

Wijziging van dit privacy statement

Verenigde Woningsprinkler Installateurs (VWI) behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit statement is voor het laatst gewijzigd in maart 2021.

Toepasselijk recht

Op deze website, de disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van deze website en/of de disclaimer en het privacy statement worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Nederland.