Waarom kiezen voor een woningsprinklerinstallatie?

Meer dan 82 % minder dodelijke slachtoffers, 60% minder gewonden en 45% minder schade!
Slachtoffers van brand vallen voor 90% in de woonomgeving. Onderzoek wijst uit dat in de afgelopen jaren de overlevingstijd in een ruimte waar brand ontstaat gereduceerd is van 17 naar 3 minuten. Dat komt vooral doordat de afgelopen 20 jaar de wijze van woninginrichting drastisch is gewijzigd. De inrichting van woningen bevat veel meer materialen die bij verhitting brandbare rookgassen uitstoten, die op een bepaald moment bij aanwezigheid van voldoende zuurstof ontbranden. Die zogenaamde ‘flash over’ is fataal voor degenen die zich in de ruimte bevinden. Naast de toegenomen vuurlast beschikken huishoudens over steeds meer elektrische apparaten, die de kans op het ontstaan van brand vergroten.

Dodelijke slachtoffers
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoekt en publiceert structureel cijfers over fatale branden. In 2020 eisten 31 fatale woningbranden 32 dodelijke slachtoffers. 25 slachtoffers waren door een of meer beperkingen verminderd of niet zelfredzaam. 18 slachtoffers waren 65 jaar of ouder. In 2019 registreerde het IFV 39 dodelijke brandslachtoffers, in 2018 waren er dat 51. Uit de onderzoeken van het IFV komt duidelijk naar voren dat de kwetsbare mensen in onze samenleving grotere kans lopen slachtoffer te worden van een brand. Het gaat dan om jonge kinderen, mensen van 60 jaar en ouder en in het bijzonder mensen die sterk afhankelijk zijn van hulp bij vluchten.

Brandclaims
Volgens de Risicomonitor Woningbranden, een uitgave van het Verbond van Verzekeraars waren er in 2018: 80.582 brandclaims. Dat is dan wel een forse afname ten opzichte van 2015 en 2016 met meer dan 100.000 brandclaims per jaar. In 2015 rukte de brandweer bij 1 op de 1053 woning uit!

Brandveiligheid is een keuze
De keuze van een woningsprinklerinstallatie blijkt ondanks de significantie verbetering van de brandveiligheid, nog niet een vanzelfsprekende keuze. Dat heeft diverse redenen zoals de onbekendheid met woningsprinklers, de onbekendheid van de eisen van de bouwregelgeving en ontwikkelaars die vaak andere belangen hebben.

Verantwoordelijkheid
De eigenaar en/of gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Het is aan die eigenaar om te bepalen of de wet- en regelgeving wel voldoende veiligheid biedt, in plaats van de minimale wettelijk ondergrens (lees: het Bouwbesluit 2012) als uitgangspunt te gebruiken. Het Bouwbesluit beschouwt een woning doorgaans als één brandcompartiment, wat betekent dat de brand zich binnen de ‘buitenmuren’ ongehinderd kan ontwikkelen.

Ontwikkelingen
Sprinklers bestrijden brand automatisch en zijn daarmee en bronbestrijdingsmaatregel. Het huidige Bouwbesluit 2012 bevat momenteel nog geen bronbestrijdingsmaatregelen maar effectmaatregelen die een brand beheersbaar dienen te houden tot de omvang van het brandcompartiment.
De volgende ontwikkelingen dragen ertoe bij dat het invulling geven aan brandveiligheid in woningen in toenemende mate een uitdaging wordt:

  • Schaarste aan ruimte leidt tot verdichting van bebouwing. Dat maakt het lastiger een 2e vluchtweg te realiseren en de veiligheid van buurpercelen te borgen.
  • Ouderen wonen langer zelfstandig waardoor de groep bewoners met verminderde mobiliteit toeneemt.
  • De bevolking vergrijst en ouderen zijn in verhouding eerder slachtoffer van brand.
  • Het steeds meer “bouwen in de hoogte” leidt tot overschrijding van maximale vluchtwegafstanden. Denk hierbij aan grondgebonden woningen ‘rijtjeshuizen’ met vier bouwlagen.
  • Het aantal ontstekingsbronnen in woningen neemt toe (b.v. laders van elektrische apparatuur).
  • De vuurlast in woningen neemt toe door het toenemend gebruik van (schuim)kunststoffen.
  • De isolatie van woningen neemt toe, waardoor bij brand de giftige rookgassen (langer) in de woning blijven en hogere temperaturen worden bereikt. In de praktijk blijkt dat door het toepassen van goed isolerende beglazing (b.v. triple-glas) bij brand een raam niet zomaar bezwijkt.

Schadevermindering
Als indirect gevolg van het in werking treden van een sprinkler, wordt een brand vroegtijdig gedetecteerd en onder controle gehouden. De brand ontwikkelt zich niet verder en zal daardoor minder schade veroorzaken. Deze vermindering is substantieel en volgens een Amerikaanse studie is de schade dan nog slechts 5% ten opzichte van een onbeveiligde situatie.